Sąvartynas Vidugirių k. 3, Vievio sen., Elektrėnų sav. , aikštelės https://www.vaatc.lt/aiksteles/ bei stotelės DĖK’ui https://www.stoteledekui.lt/ vasario 16 d. nedirbs.

Apie bendrovę 700DĖK'ui Sąvartynas Aikštelės MBA Kontaktai

Komunalinių atliekų konteinerių aikštelių įrengimas ir komunalinių atliekų konteinerių aikštelėms įsigijimas Vilniaus mieste

Projektas „Komunalinių atliekų konteinerių aikštelių įrengimas ir komunalinių atliekų konteinerių aikštelėms įsigijimas Vilniaus mieste“ Nr. 05.2.1-APVA-R-008-01-0006

Projekto  tikslas –sukurti / plėtoti komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo ir (ar) paruošimo naudoti pakartotinai infrastruktūrą, kuri aptarnautų apie 300 000 gyventojų Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje (gyventojų skaičius nustatytas remiantis planuojamu papildomai sukurti infrastruktūros pajėgumu (komunalinių atliekų konteinerių aikštelių skaičiumi ir bendru komunalinių atliekų konteinerių tūriu).

Projekto metu įgyvendinamos šios veiklos ir uždaviniai:

Skatinti gaminių pakartotinį naudojimą ir paruošimo naudoti pakartotinai – Vilniaus miesto savivaldybė, lyginant su labiausiai ekonomiškai išsivysčiusių ES šalių vidutiniu komunalinių atliekų rūšiavimo, pakartotino panaudojimo / perdirbimo lygiu, atsilieka. Nors komunalinių atliekų perdirbimo ir panaudojimo rodikliai gerėjantys (2013 m. perdirbta ir panaudota 36 proc. visų susidariusių komunalinių atliekų, 2014 m. – 41 proc., 2015 m. – 45 proc.), tačiau šalinimas sąvartyne išlieka pagrindiniu Vilniaus miesto savivaldybėje susidarančių komunalinių atliekų tvarkymo būdu. Todėl Vilniaus miesto savivaldybės tikslas – siekti, kad kuo daugiau komunalinių atliekų būtų išrūšiuota, pakartotinai panaudota / perdirbta ir kuo mažiau būtų šalinama sąvartynuose. Siekiant šio tikslo Vilniaus miesto savivaldybė planuoja vykdyti komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtrą, plečiant esamą komunalinių atliekų surinkimo infrastruktūrą. Atsižvelgiant į tai, jog intensyviausiai apgyvendintose savivaldybės teritorijose, kur susidaro didžiausi komunalinių atliekų kiekiai, tik 66 proc. visų šiose teritorijose gyvenančių gyventojų turi galimybę naudotis pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų konteinerių aikštele nuo jų valdomo turto nutolusia nedidesniu kaip 100 metrų atstumu (SĮ „Vilniaus planas“ duomenys). Konstatuotina, jog nuo 2018 m. daugelis konteinerių aikštelių neatitiks Valstybiniame atliekų tvarkymo 2014-2020 m. plane numatyto reikalavimo, jog konteinerių aikštelė nebūtų nutolusi nuo atliekų turėtojo didesniu nei 100 metrų atstumu. Todėl vykdant komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtrą tikslas yra užtikrinti 100 metrų atstumo reikalavimą bei konteinerių aikštelės (konteinerių talpos) dydžio parinkimą pagal šiuo atstumu gyvenančių gyventojų skaičių, o tai didins surenkamus pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų kiekius bei jų pakartotinį naudojimą ir paruošimo naudoti pakartotinai

Sukurti komunalinių biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo pajėgumus – biologiškai skaidžių atliekų tvarkymas yra vienas iš svarbiausių komunalinių atliekų tvarkymo uždavinių, nes organinių medžiagų skilimo produktai labai neigiamai veikia aplinką, didina šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekius. Biologiškai skaidžias atliekas sudaro: žaliosios atliekos, maisto ir virtuvės atliekos, popieriaus ir kartono atliekos, tekstilės atliekos bei kitos biologiškai suyrančios atliekos.

Plėtoti rūšiuojamojo atliekų surinkimo sistemas – pagrindinė problema – esama komunalinių atliekų surinkimo infrastruktūra neužtikrina efektyvaus pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo. Esamos komunalinių atliekų infrastruktūros neefektyvumą lemiantys veiksniai:

  •  trūksta rūšiavimui skirtų konteinerių / nepakankamas konteinerių aikštelių skaičius;
  •  rūšiuojamieji konteineriai / konteinerių aikštelės nutolusios nuo atliekų turėtojų per dideliu atstumu;
  •  estetinis vaizdas bei konteinerių aikštelių įrengimo trūkumai (netvarkingos aikštelės neskatina atliekų turėtojų atsakingai tvarkyti turimas atliekas);
  •  ekonomiškumo stoka, t.y. konteinerių kiekio ir talpos nustatymas pagal susidarančius atliekų kiekius konkrečioje atliekų susidarymo vietoje leistų sumažinti atliekų surinkimo kaštus.

Projektas sprendžia visus aukščiau išvardintus veiksnius, kurie lemia komunalinių atliekų infrastruktūros neefektyvumą.

Planuojama projekto įgyvendinimo trukmė – 2018-2020 m.

Projekto pareiškėjas – Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Už Projektą atsakinga organizacija – Vilniaus miesto savivaldybės administracija (toliau – Administracija), prisiimanti atsakomybę organizaciniu ir finansiniu požiūriu. Atsakomybę už Projekto įgyvendinimą Administracija gali deleguoti įgaliotajai institucijai. Administracija yra viešasis juridinis asmuo – Vilniaus miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga (juridinio asmens kodas – 188710061) visiškai išlaikoma iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto, atliekanti viešojo administravimo funkcijas. Pagrindiniai Administracijos struktūriniai daliniai yra departamentai, skyriai, kurie atsako už tam tikrą veiklos sritį. Skyrių kompetenciją, funkcijas, atsakomybę, darbo organizavimą ir vidaus sandarą apibrėžia skyrių nuostatai, kuriuos tvirtina padalinių vadovai.

Projekto rengimą ir įgyvendinimą koordinuoja Atliekų tvarkymo programos įgyvendinimo skyrius, skiriamas lėšas planuoja Miesto ūkio ir transporto departamentas.