Sąvartynas Vidugirių k. 3, Vievio sen., Elektrėnų sav. , aikštelės https://www.vaatc.lt/aiksteles/ bei stotelės DĖK’ui https://www.stoteledekui.lt/ vasario 16 d. nedirbs.

Apie bendrovę 700DĖK'ui Sąvartynas Aikštelės MBA Kontaktai

Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra

Projektas „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“  Nr. 05.2.1-APVA-R-008-01-0002

 Apie projektą                                                                                                           

Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras, įgyvendindamas Valstybiniame atliekų tvarkymo plane ir Vilniaus regiono atliekų tvarkymo plane numatytus tikslus bei uždavinius, dalyvauja 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.2.1-APVA-R-008 priemonės „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ (toliau – Priemonė) projektų įgyvendinime.

Projekto „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ tikslas – plėsti komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo ir paruošimo naudoti pakartotinai infrastruktūrą Vilniaus regione diegiant biologinių atliekų surinkimo konteinerių ir vykdant kompostavimo priemonių individualioms valdoms plėtrą, įrengiant bei atnaujinant didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles, informuoti visuomenę atliekų prevencijos ir tvarkymo klausimais.

Pasirengimo projektui metu buvo nustatytos šios problemos:

  • didelė dalis komunalinių atliekų šalinama sąvartynuose, nes tai pigiausias atliekų tvarkymo būdas, todėl atliekos tvarkomos neatsižvelgiant į atliekų prevencijos ir tvarkymo prioritetų eiliškumą, o antrinių žaliavų ir biologiškai skaidžių atliekų rūšiuojamasis surinkimas, perdirbimas ar pakartotinis naudojimas nėra ekonomiškai patrauklūs;
  • nėra įgyvendinamos priemonės, skirtos biologinių atliekų atskyrimui iš mišrių komunalinių atliekų srauto;
  • ne visose savivaldybėse užtikrintos sąlygos jų teritorijoje esantiems atliekų turėtojams naudotis viešąja komunalinių atliekų tvarkymo paslauga (riboja atstumas, neužtikrinamas paslaugos prieinamumas);
  • nepakankamas gyventojų žinių kiekis apie atliekų prevenciją bei tinkamą jų tvarkymą.

Projekto įgyvendinimo metu vadovaujantis atliekų hierarchijos prioritetais, pirmiausia yra vengiama atliekų susidarymo ir taikomos kitos atliekų prevencijos priemonės, o atliekos, kurių neįmanoma išvengti, paruošiamos naudoti pakartotinai, perdirbamos ar kitaip naudojamos tokiais būdais, kad kuo mažiau jų būtų šalinama sąvartynuose ir kituose atliekų šalinimo įrenginiuose. 

Projekto metu įgyvendinamos šios veiklos ir uždaviniai:

  • Biologinių atliekų konteinerių plėtra įgyvendinama Vilniaus regione;

Projekto įgyvendinimo metu bus įsigyta 1100 kompl. naujų biologiškai skaidžių atliekų konteinerių su konteinerių pristatymo paslaugomis. Numatoma, jog konteineriai bus nedidelės talpos, su galimybe pritvirtinti virtuvėje, aukštos kokybės gaminio medžiagos, kuri bus tvirta, atspari lūžiams, su dangčiu, dangtyje įrengtas anglies filtras nuo blogų kvapų, taip pat dalijami didesnės talpos konteineriai laikomi lauke.

2.1. Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių įrengimas Vilniaus mieste ir Šalčininkų r. savivaldybėje bei esamų aikštelių pritaikymas atliekų paruošimui naudoti pakartotinai Vilniaus regione;

Projekto įgyvendinimo metu įrengiamos 7 didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės Vilniaus mieste, 1 didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė Šalčininkų rajone.

Papildomai išplečiami pajėgumai esamose didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse: Aikštelėse įrengiamos patalpos atliekų paruošimui pakartotiniam panaudojimui. Atliekų paruošimo pakartotiniam naudojimui vykdomas 16 esamų atliekų surinkimo aikštelių. Atsižvelgiant  į turimą infrastruktūrą bei sklypo dydį, pasirenkami keli infrastruktūros išplėtimo būdai:

  • mažos apimties – statomas atliekoms laikyti pritaikytas jūrinis konteineris, įrengiami elektros tinklai, signalizacija, įrengiamas privažiavimas;
  • įrengiamos didesnės patalpos (100-200 kv.m.), kurios pritaikomas atliekoms surinkti ir jas paruošti pakartotiniam naudojimui. Vykdomi statybos ir įrengimo darbai, pratęsiami esami inžineriniai tinklai, atvedama elektros energija, įrengiama apsauginė ir gaisro signalizacijos, sutvarkoma aplinka, teritorija aptveriama (jei nepatenka į aptvertą teritoriją).

3.1. Visuomenės informavimas atliekų prevencijos ir tvarkymo klausimais.

Numatytas bendros Vilniaus regionui ir į atskirų Vilniaus regiono savivaldybių specifiką orientuotos visuomenės informavimo (atliekų mažinimo, perdirbimo, rūšiavimo ir tvarkymo klausimais) priemonių organizavimas ir vykdymas 2018 m spalio mėn. – 2019 m. gruodžio mėn. laikotarpiu.

Planuojama projekto įgyvendinimo trukmė – 20 mėn.

Projekto įgyvendinimui yra sudaryta projekto įgyvendinimo grupė, kurią sudaro projekto vadovas, projekto finansininkas, atliekų tvarkymo specialistas, teisininkas, kiti įmonės darbuotojai. Projekto vadovas atsakingas už bendrąjį veiklos koordinavimą, stebi projekto veiklų savalaikį organizavimą ir įgyvendinimą. Projekto vadovas yra pagrindinis asmuo projekto administravimo ir procedūriniams klausimams derinti su įgyvendinančiąja institucija ir atstovauti projekto vykdytoją projekto parengimo, vertinimo bei įgyvendinimo metu. Projekto finansininkas  atsakingas už projekto apskaitą, už projekto lėšų, naudojamų bendrai finansuoti Sanglaudos fondo finansuojamą projektą, planavimą, teikiamų projekto sąskaitų už statybos darbus ir kitas paslaugas tikrinimą, už savalaikį finansinių ataskaitų rengimą ir derinimą. Atliekų tvarkymo specialistas atsakingas už veiklų vykdymą, veiklų atitikimą strateginiams dokumentams, bendrą projekto koordinavimą.

Pareiškėjas UAB „VAATC“ bus atsakingas už tęstinę veiklą po Projekto pabaigos ir užtikrins projekto produktų tęstinumą. Už projekto įgyvendinimo metu sukurtos infrastruktūros eksploataciją ir priežiūrą bus atsakingi UAB „VAATC“ darbuotojai, turintys reikiamą kvalifikaciją ir patirties dirbant didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse.  UAB „VAATC“ gaunamos pajamos už  komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas užtikrins Projekto finansinį tęstinumą bei padengs lėšų poreikį reikalingą einamajam naujos infrastruktūros priežiūrai ir remontui, reinvesticijoms. Vadovaujantis pateikta informacija numatoma, jog Projekto įgyvendinimo metu bus įsigyta 1100 komplektų biologinių atliekų rūšiavimo komplektų skirtų individualioms valdoms. Pareiškėjas įsipareigoja, jog ne tik visi atliekų rūšiavimui skirti komplektai bus išdalinti, bet ir vykdyti (per paslaugos teikėją) atskirą rūšiuotų atliekų surinkimą bei tvarkymą Projekto įgyvendinimo laikotarpiu bei ne trumpiau nei 5 metus po Projekto įgyvendinimo.