Sąvartynas Vidugirių k. 3, Vievio sen., Elektrėnų sav. , aikštelės https://www.vaatc.lt/aiksteles/ bei stotelės DĖK’ui https://www.stoteledekui.lt/ vasario 16 d. nedirbs.

Apie bendrovę 700DĖK'ui Sąvartynas Aikštelės MBA Kontaktai

MBA įrenginių statybos pradžia pradėta kapsulės įkasimo ceremonija

get (2) get (1) 

2014 m. lapkričio 6 d.  įvyko  MBA (mechaninio biologinio apdorojimo) įrenginio statybos pradžios kapsulės įkasimo ceremonija.  MBA įrenginio statyba yra  projekto Nr. VP3-3.2-AM-01-V-02-010  „Vilniaus regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ dalis.

Trumpas projekto „Vilniaus regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ (MBA) pristatymas

Projekte „Vilniaus apskrities komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ numatytos veiklos ir sprendiniai apima Vilniaus regiono atliekų tvarkymą ir atitinka Valstybinio strateginio atliekų tvarkymo plano (toliau – VSATP) bei Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo plano nuostatas.

Siekiant pasinaudoti Sanglaudos skatinimo veiksmų programos lėšomis projekte numatomi sprendiniai ir veiklos atitinka 2010 m. vasario 25 d. Stebėsenos komiteto nutarimu Nr. 21 patvirtintus specialiuosius projektų atitikties kriterijus.

Projektas siekia aiškių ir realių kiekybinių uždavinių prisidėdamas prie veiksmų programos priemonės rodiklio įgyvendinimo, t. y. sukuriami komunalinių atliekų perdirbimo ir (ar) kitokio panaudojimo pajėgumai sudarys 250 000 tonų per metus. Be to papildomai bendras metinis individualiai tvarkomų (kompostavimo dėžės) bioskaidžių atliekų kiekis sudarys apie 43 000 tonų.

Atsižvelgiant į VSATP ir Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo plano reikalavimus atliekų tvarkymui ir siekiant sukurti biologiškai skaidžių atliekų tvarkymui reikalingą infrastruktūrą, šis projektas numato tinkamiausius būdus susidarančių Vilniaus apskrityje komunalinių atliekų sutvarkymui.

Projekte numatytos įgyvendinti veiklos skatina atskirą bioskaidžių atliekų surinkimą ir šių atliekų individualų kompostavimą jų susidarymo vietoje. Projekto apimtyje gyventojai aprūpinami pirminio rūšiavimo priemonėmis: kompostavimo dėžėmis individualiose valdose gyvenantiems apskrities gyventojams – 51 tūkst. vnt., užtikrinant virtuvės ir žaliųjų atliekų kompostavimą susidarymo vietoje ir išvengiant šių atliekų surinkimo ir jų tolimesnio apdorojimo komunalinių atliekų tvarkymo sistemoje, tokiu būdu sumažinant viešuosius atliekų tvarkymo kaštus.

Virtuvės atliekos kartu su mišriomis komunalinėmis atliekomis, surinktos iš daugiabučių Vilniaus, Ukmergės, Širvintų, Švenčionių, Švenčionėlių, Pabradės, Nemenčinės, Šalčininkų, Eišiškių, Trakų, Lentvario, Elektrėnų ir Vievio miestuose bus pristatomos į MBA įrenginius.

Likusios po atskyrimo susidarymo vietoje biologiškai skaidžios atliekos bus tvarkomos ir apdorojamos mechaninio biologinio apdorojimo (MBA) įrenginiuose. Po šio apdorojimo likusios atliekos turinčios energetine vertę bus naudojamos kaip kuras (KAK – kietas atgautas kuras) atliekų jėgainėje (atliekų deginimo įmonėje).

Atliekų sutvarkymo įrenginiai statomi Vilniuje, Jočionių g. 13. Tokios naujų atliekų sutvarkymo įrenginių dislokacijos pasirinkimo priežastys yra kelios. Vilniuje, kaip niekur kitur apskrityje, geriausiai išvystyta šiems įrenginiams reikalinga inžinerinė infrastruktūra. Vilniaus miestas generuoja 85 proc. viso Vilniaus regione susidarančių mišrių komunalinių atliekų kiekio.

Vilniaus apskrities komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros projektas apima Vilniaus komunalinių atliekų tvarkymo regioną, kurį sudaro Elektrėnų, Šalčininkų rajono, Širvintų rajono, Švenčionių rajono, Trakų rajono, Ukmergės rajono, Vilniaus miesto ir Vilniaus rajono savivaldybės.

MBA užtikrins, kad būtų įgyvendinami VSATP uždaviniai ir priemonės. Bus ketvirtadaliu įgyvendinta Lietuvos komunalinių biologiškai skaidžių atliekų šalinimo sąvartynuose mažinimo užduotis pagal 1999 m. balandžio 26 d. Tarybos direktyvos dėl atliekų sąvartynų Nr. 1999/31/EB nuostatas. Įgyvendinus projektą numatoma, kad į sąvartyną pateks ne daugiau 25 % visų susidarančių atliekų, kurios bus termiškai apdorotos, visiškai nebus šalinamos biologiškai skaidžios atliekos.

Projekto įgyvendinimo sprendiniai yra pagrįsti ir pilnai atitinka atliekų tvarkymo sistemos prioritetų, nustatytų VSAT plane laikymąsi:

Pagrindiniai šio projekto tikslai:

 • Sumažinti sąvartynuose šalinamų      komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekį;
 • Užtikrinti rūšiuojamojo atliekų      surinkimo sistemos plėtrą, įgyvendinant atliekų tvarkymo prioritetų      eiliškumą ir mažinant sąvartyne šalinamų atliekų kiekį;
 • Užtikrinti saugų atliekų šalinimą.

Projekto dalyviai:

 1. Projektą      įgyvendinanti/prižiūrinti institucija – Aplinkos projektų valdymo agentūra      (APVA);
 2. Projekto      vykdytojas – UAB „VAATC“;
 3. Projekto      administratorius – UAB “SIKC”;
 4. Projekto      rangovas – UAB “Energesman”;
 5. Projekto      FIDIC inžinierius – UAB „SAR Technologies“ ir „Sweco Lietuva“.

Projekto eiga:

 1. 2013-09-10      pasirašyta sutartis su Rangovu, t.y. UAB „Energesman“.
 2. 2014-06-04      pasirašyta valstybinės žemės nuomos sutartis – 50 metų.
 3. 2014-06-11      pasirašyta sutartis su FIDIC Inžinieriumi, t.y. UAB „SAR Technologies“ ir  UAB   „Sweco Lietuva“.
 4. 2014-09-03      priimtas LR Vyriausybės nutarimas dėl geležinkelio bėgių, Jočionių g. 13,      Vilnius, griovimo. 2014-09-24 d. pradėti vykdyti griovimo darbai.
 5. 2014-09-08      informacija įkelta į „Infostatyba“ statybos leidimui gauti.
 6. 2014-10-06    gautas statybos leidimas.
 7. 2015-09-30 –   Projekto darbų pabaiga.

Projekto finansavimas: Bendra projekto vertė – 130 764 286,00 Lt. ES struktūrinė parama – 100.943.402 Lt, dalis, kurią turės sumokėti Vilniaus regiono 8 savivaldybės – 27.192792 Lt. UAB Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras (VAATC) dalis sudaro 2.629.092 Lt.

MBA techniniai duomenys:

Įrangos našumas – 250.000 t/m;
Įrangos našumas – 840 t/d;
Darbo pamainų skaičius – 2 x 7;
Antrinių žaliavų atskyrimas > 12 %;
Juodųjų metalų atskyrimo efektyvumas > 80 %;
Spalvotųjų metalų atskyrimo efektyvumas > 80 %;
Plastiko atskyrimo efektyvumas > 45 %;
Stiklo atskyrimo efektyvumas > 45 %;
Popieriaus atskyrimo efektyvumas > 15 %;
Minimalaus išlaikymo biotuneliuose trukmė – 14 d.;
Sąvartyne šalinamų atliekų kiekis < 25 %.

Projektas atitinka pagrindines bendrąsias ES aplinkosaugos politikos nuostatas atliekų tvarkymo srityje.

MBA kapsulės įkasimo ceremonijos nuotraukų galerija