Atliekų priėmimo į MBA įrenginius taisyklės

ATLIEKŲ PRIĖMIMO Į MECHANINIO BIOLOGINIO APDOROJIMO (MBA) ĮRENGINIUS TAISYKLĖS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Vilniaus regiono komunalinių atliekų mechaninio biologinio apdorojimo (toliau – MBA) įrenginių adresas – Jočionių g. 13, Vilnius.

2. Pagrindinis susisiekimas iki MBA įrenginių yra Gariūnų – Titnago – Jočionių gatvės.

3. Atliekos priimamos šiuo Vilniaus MBA įrenginių darbo laiku:

darbo dienomisnuo 6.00 iki 23.00 val.
šeštadieniaisnuo 7.00 iki 20.00 val.
sekmadieniais ir švenčių dienomisnuo 7.00 iki 18.00 val.

4. Į MBA įrenginius priimamos Vilniaus apskrities savivaldybėse susidarančios mišrios komunalinės atliekos, kurių kodas 20 03 01 (toliau – Atliekos). Atliekų sudėties vertinimas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2016 m. sausio 13 d. raštu „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių išaiškinimo“ (Priedas Nr. 1) bei vėlesniais paaiškinimais, jeigu tokių būtų.

5. Atliekos į MBA įrenginius priimamos remiantis tarp Atliekų vežėjo ir UAB „VAATC“ sudarytomis Atliekų tvarkymo sutartimis, kuriose nurodytas Atliekas pristatančių transporto priemonių sąrašas.

6. Į MBA atliekos gali būti pristatomos specializuotu Atliekų vežimo autotransportu (šiukšliavežėmis), savivarčiais, konteinerių transportavimo transporto priemonėmis, kurių ilgis kartu su priekaba ne ilgesnis nei 18 m.

7. Į MBA įrenginių teritoriją įleidžiamos tik Atliekas pristatančios ar kitos su MBA įrenginių veikla susijusios transporto priemonės ir asmenys, kurie gali pateikti į šią teritoriją tik per kontroliuojamus pagrindinius vartus.

8. Transporto priemonės MBA teritorijoje privalo judėti tik pagal transporto judėjimo schemą arba MBA įrenginių Operatoriaus darbuotojo nurodytu keliu.

 II SKYRIUS

ATLIEKŲ PRIĖMIMO PROCEDŪRA

9.  Atliekų priėmimo procedūra vykdoma tokia tvarka:

9.1. Per kontroliuojamus pagrindinius vartus į MBA įrenginių teritoriją įvažiavusi transporto priemonė sustoja ant įvažiuojančiai transporto priemonei pasverti skirtų svarstyklių. Transporto priemonės vairuotojas ir kiti šia transporto priemone atvykę asmenys lieka transporto priemonėje atliekų svėrimo metu. Atliekų lydraštis (deklaracija) pateikiama prie sustojusios ant svarstyklių transporto priemonės priėjusiam Operatoriaus įgaliotam darbuotojui;

9.2 Operatoriaus įgaliotas darbuotojas UAB „VAATC“ vardu vykdo transporto priemonės su Atliekomis svėrimą. Svėrimas vykdomas tiltinėmis automobilinėmis svarstyklėmis, kurių ilgis – 18 m, plotis – 3 m. Transporto priemonės svoris automatiškai fiksuojamas į MBA įrenginius pristatytų Atliekų rūšiai ir kiekiui registruoti skirtoje informacinėje sistemoje (toliau – Informacinė sistema)

9.3. Operatoriaus įgaliotam darbuotojui informavus transporto priemonės vairuotoją apie įvykdytą svėrimą, transporto priemonė nuvažiuoja nuo svarstyklių ir važiuoja į Atliekų iškrovimo vietą;

9.4. Prie įvažiavimo į Atliekų iškrovimo vietą transporto priemonė sustoja ir laukia Operatoriaus įgalioto darbuotojo nurodymo, kad leidžiama įvažiuoti ir Operatoriaus įgalioto darbuotojo nurodytoje vietoje išsipilti atliekas;

9.5. Atliekų iškrovimo vietoje Operatoriaus įgaliotas darbuotojas vykdo iškraunamų Atliekų vizualinė kontrolę. Vizualiai patikrinama, ar atvežtų Atliekų sudėtis atitinka lydraštyje (deklaracijoje) nurodytą Atliekų sudėtį;

9.6. Atliekų vizualinės kontrolės metu nustačius, kad pristatytos Atliekos neatitinka lydraštyje (deklaracijoje) aprašytos Atliekų sudėties, Operatoriaus įgaliotas darbuotojas nufotografuoja tokias atliekas ir sudaro Aktą dėl atliekų priėmimo į MBA įrenginius taisyklių pažeidimo (pavyzdinė forma priedas Nr. 2), su kuriuo pasirašytinai supažindinamas atliekas atvežęs vairuotojas bei informuojamas Atliekų vežėjas, kuris turi teisę atsiųsti įgaliotą atstovą aplinkybių vertinimui. Aktą dėl atliekų priėmimo į MBA įrenginius taisyklių pažeidimo su jį lydinčiais dokumentais (nuotraukomis bei atvežtų atliekų deklaracijos kopija) Operatoriaus įgaliotas asmuo elektroniniu paštu išsiunčia Atliekų vežėjui;

9.7. Po išsikrovimo transporto priemonė važiuoja į svėrimo vietą, kur tiltinėmis automobilinėmis svarstyklėmis, kurių ilgis – 18 m, plotis – 3 m., nustatomas iš MBA teritorijos išvažiuojančios transporto priemonės svoris, kuris automatiškai fiksuojamas Informacinėje sistemoje. Transporto priemonės vairuotojas ir kiti šia transporto priemone atvykę asmenys lieka transporto priemonėje svėrimo metu;

9.8. Operatoriaus įgaliotas darbuotojas lydraštyje (deklaracijoje) pažymi į MBA pristatytų Atliekų svorį, kuris nustatomas iš į MBA teritoriją įvažiuojančios transporto priemonės su Atliekomis svorio atimant išvažiuojančios transporto priemonės svorį. Lydraštis (deklaracija) Operatoriaus įgalioto darbuotojo yra grąžinamas (atnešamas) ją pateikusiam asmeniui ir transporto priemonė išvažiuoja iš MBA teritorijos;

9.9. Nuo pakrauto specializuoto Atliekų vežimo autotransporto (šiukšliavežės) pasvėrimo iki iškrauto specializuoto Atliekų vežimo autotransporto (šiukšliavežės) pasvėrimo, nesant nenumatytų aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Operatoriaus valios (pvz.: Atliekų vežėjo(-ų) transporto gedimas, pristatytų netinkamų atliekų fiksavimas ir kt.), laiko tarpas turi būti iki 15 min.;

9.10. Esant daugiau nei vienai transporto priemonei eilėje prie įvažiavimo į MBA įrenginių teritoriją kontroliuojamų pagrindinių vartų, nuo pasvertos pakrautos autotransporto priemonės nuvažiavimo nuo svarstyklių iki sekančios pakrautos autotransporto priemonės pasvėrimo, nesant nenumatytų aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Operatoriaus valios (pvz.: Atliekų vežėjo(-ų) transporto gedimas, netinkamas deklaracijos užpildymas ir kt.), laiko tarpas negali būti ilgesnis nei 7 min.

 III SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ UŽ PRISTATYTAS NETINKAMAS ATLIEKAS

10. Atliekos negali būti priimamos ir yra grąžinamos Atliekų vežėjui, jei nustatoma, kad:

10.1 Atvežtos Atliekos, kurių susidarymo vieta nėra Vilniaus apskritis;

10.2 Atliekos neatitinka deklaracijoje nurodytos informacijos.

11. Esant galimybei, Atliekų vizualinės kontrolė atliekama autotransportui neišsikrovus ir šios kontrolės metu nustačius, kad iš transporto priemonės dar neiškrautos atliekos negali būti priimamos, atliekų iškrauti neleidžiama. Tokiu atveju, atliekama procedūra, numatyta 9.6 punkte.

12. Atliekų vizualinės kontrolės metu nustačius, kad negali būti priimamos iškrautos atliekos, Operatoriaus įgaliotas darbuotojas atlieka procedūrą, numatytą 9.6 punkte.

13. Iškrautos atliekos, kurios negali būti priimtos, sudedamos į jas atvežusią transporto priemonę (jei netinkamų atliekų kiekis yra nedidelis, pvz.: porą padangų, automobilio detalė, baldas ir pan.) arba atskiriamos ir sukraunamos atskiroje vietoje/talpoje (jei netinkamų atliekų kiekis yra didesnis arba nėra galimybių iškrautas atliekas sukrauti atgal į transporto priemonę). Apie MBA įrenginiuose paliktas atliekas, kurios negali būti priimamos, Operatorius informuoja Atliekų vežėją, kaip tai numatyta 9.6 punkte, kuris per 3 darbo dienas nuo tokios informacijos pateikimo, privalo jas išsivežti iš MBA įrenginių Akte dėl atliekų priėmimo į MBA įrenginius taisyklių pažeidimo nurodytu laiku, išskyrus atvejus, kai randama pavojingųjų atliekų, kurios perduodamos tokias atliekas turinčiam teisę tvarkyti asmeniui, o jų tvarkymo kaštai kompensuojami tokias atliekas atvežusio Atliekų vežėjo. Atliekų vežėjui išsivežant atliekas pildomas Netinkamų atliekų priėmimo – perdavimo aktas (pavyzdinė forma priedas Nr. 3).

14. Jei po Operatoriaus pranešimo Atliekų vežėjui dėl netinkamų atliekų išsivežimo Atliekų vežėjas to nepadaro per 3 darbo dienas, Operatorius sutvarko šias atliekas, o patirtas išlaidas atlygina Atliekų vežėjas.

15. Apie pristatytas netinkamas atliekas Operatorius informuoja Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūrą, nurodydamas visas jam žinomas aplinkybes.

 IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16. Informacija apie Atliekų priėmimo MBA įrenginiuose tvarką, MBA įrenginių darbo laiką, atliekų priėmimo procedūras, autotransporto judėjimo MBA įrenginių teritorijoje schema, informacija apie dokumentus, kurie turi būti pateikti atvežus į MBA įrenginius atliekas, bei kontaktinių asmenų telefonai skelbiami informacinėje lentoje prie pagrindinių vartų į MBA teritoriją, taip pat UAB „VAATC“ internetiniame tinklapyje www.vaatc.lt.

17. Informacinės sistemos bei vaizdo fiksavimo duomenys nuolat perduodami UAB „VAATC”. Operatorius realaus laiko režimu užtikrina UAB „VAATC“ netrukdomą prieigą prie Informacinės sistemos bei galimybę stebėti svėrimo procedūrą vaizdo kamerų pagalba.

18. MBA įrenginiuose tvarkymui priimamų Atliekų apskaita vedama Atliekų vežėjų, pateiktų kartu su pristatytomis atliekomis, lydraščių (deklaracijų) pagrindu. Atliekų apskaita vedama ir ataskaitos teikiamos vadovaujantis Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-367 ,,Dėl Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“.

19. Atsiradus elektros tiekimo sutrikimams, svėrimo įrangai įjungiamas rezervinis elektros tiekimo šaltinis.

Atliekų priėmimo į MBA įrenginius taisyklių priedas  Nr. 1

Atliekų priėmimo į MBA įrenginius taisyklių priedas  Nr. 2

Atliekų priėmimo į MBA įrenginius taisyklių priedas  Nr. 3