Informacija atliekų turėtojams ir vežėjams

Vilniaus regiono nepavojingų atliekų sąvartynas eksploatuojamas vadovaujantis Techniniu atliekų šalinimo reglamentu, kuris yra parengtas pagal Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymą (2002 m. liepos 1 d. Nr. IX-1004 ), Atliekų tvarkymo taisykles (patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 ,,Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“), Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisykles (patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. 444 ,,Dėl Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių patvirtinimo“).

Atliekų šalinimo reglamentas yra Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo dalis.

Nuo 2016.05.03  pradėjus eksploatuoti mechaninio biologinio apdorojimo (MBA) įrenginius, įsigaliojo 71,13 Eur/t be PVM Vilniaus regioninio sąvartyno atliekų šalinimo („vartų“) mokestis.

Atliekų priėmimo į sąvartyną tvarka

  • Atliekos į sąvartyną gali būti priimamos pagal sudarytą atliekų tvarkymo sutartį su UAB UAB „VAATC“, o esant vienkartiniam atliekų pristatymui atsiskaitoma vietoje, sąvartyne.
  • Sutartyje nustatoma apmokėjimo už pristatomas atliekas tvarka, atliekų pristatymo tvarka bei sankcijos už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą.
  • Atvežęs atliekas, atliekų turėtojas užpildo Atliekų deklaraciją 2 egzemplioriais

Atliekų priėmimo procedūra

Specializuotos atliekų transportavimo priemonės (šiukšliavežės) reguliariai vežančios buitines atliekas į sąvartyną ir įtrauktos į sąvartyno kompiuterinę duomenų bazę, sveriamos tik įvažiuojant su atliekomis. Kiekvieną mėnesį vykdomi šių transporto priemonių kontroliniai svėrimai.

  • Sąvartyno personalas turi teisę pasirinktinai atlikti išvažiuojančių šiukšliavežių kontrolinį svėrimą.
  • Visos nespecializuotos transporto priemonės (savivarčiai automobiliai, traktorinės priekabos), pristatančios įmonių ir organizacijų atliekas, sveriamos atlikus priimamų atliekų apžiūrą įvažiuojant bei iškrovus atliekas – išvažiuojant.
  • Į sąvartyno teritoriją įleidžiamos tik atliekas pristačiusios ir su sąvartyno veikla susijusios transporto priemonės bei asmenys tik per kontroliuojamus pagrindinius vartus.
  • Sąvartyno kontrolierius atlikdamas pristatomų įmonių ir organizacijų atliekų apžiūrą, įvertina ar jos atitinka Atliekų deklaracijoje nurodytas.
  • Esant reikalui, gali būti paimamas kontrolinis atliekų pavyzdys, kuris siunčiamas ištirti į Aplinkos ministerijos Jungtinių tyrimų centro laboratoriją.
  • Atliekos, draudžiamos šalinti sąvartyne, nepriimamos ir grąžinamos atliekų Turėtojui.

Primygtinai prašom šiukšliavežes ir kitas, atliekas į regioninį sąvartyną gabenančias transporto priemones, nukreipti aplinkkeliu, kuris pateiktoje schemoje pažymėtas punktyrine linija.

Privažiavimo iki Regioninio atliekų sąvartyno schemą galite atsisiųsti paspaudę čia 

Adresas – Vidugirių k. 3, Vievio sen., Elektrėnų sav.

Sąvartyno darbo laikas

Pirmadieniais–penktadieniais nuo 7.30 val. iki 16.00 val.

Pietų pertrauka nuo 11.30 val. iki 12.00 val.

Poilsio dienos – šeštadienis ir sekmadienis